Find vores pakkeløsninger for ventilation

Læs mere

Restsalg af VAGA-produkter

Se de ekstra gode priser

Find vores pakkeløsninger for ventilation

Læs mere

Find vores pakkeløsninger for varmepumper

Se mulighederne

Find gode tilbud på værktøj

Se denne måneds tilbud

Find gode tilbud på el og belysning

Se denne måneds tilbud

Find gode tilbud på VA-varer

Se denne måneds tilbud

Find gode tilbud på beslag

Se denne måneds tilbud

Spar 10% på alt fra månedens leverandør Dansani - tilbuddet gælder kun i juli

Se tilbud

Spar 10% på alt fra månedens leverandør Dansani - tilbuddet gælder kun i juli

Se tilbud
Vis alle produkter

Find vores pakkeløsninger for ventilation

Læs mere

Restsalg af VAGA-produkter

Se de ekstra gode priser

Find vores pakkeløsninger for ventilation

Læs mere

Find vores pakkeløsninger for varmepumper

Se mulighederne

Find gode tilbud på værktøj

Se denne måneds tilbud

Find gode tilbud på el og belysning

Se denne måneds tilbud

Find gode tilbud på VA-varer

Se denne måneds tilbud

Find gode tilbud på beslag

Se denne måneds tilbud

Spar 10% på alt fra månedens leverandør Dansani - tilbuddet gælder kun i juli

Se tilbud

Spar 10% på alt fra månedens leverandør Dansani - tilbuddet gælder kun i juli

Se tilbud
{{'{0} produkter' | aoStringReplace: result.Count}}

Din søgning gav desværre ikke noget resultat

Vi kunne desværre ikke finde noget ud fra søgningen: "{{searchString}}".

Prøv at søge efter nogle andre ord eller find varerne via kategorierne.

Søg varer


Du kan søge efter varenumre, EAN num, produktnavne og lign. 

Opret konto hos AO

Tak for din interesse i at blive kunde hos AO. Efter udfyldning af dine informationer, vil vi oprette en konto til dig. Det tager ca. 5 minutter, og du er klar til at handle med det samme.

Overstiger dit potentielle årlige køb kr. 100.000, har du mulighed for at få en kreditkonto med månedlige betalinger. Dette beror på en vurdering af købspotentiale, og er betinget af en kreditvurdering.

Indhentet fra CVR registeret

NemID validering

For at oprette en konto hos AO beder vi dig validere dig med NemID. Når vi er færdige med din kontooprettelse får du en bruger på AO.dk, så du ikke fremadrettet skal validere dig med NemID.

Salgs- og leveringsbetingelser

For at få oprette en konto hos AO bedes du læse og acceptere vores salgs- og leveringsbetingelser.

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Brødrene A & O Johansen A/S (AO) november 2018

1 Gyldighed

1.1 Nærværende salgs- og leveringsbetingelser, inklusive gebyroversigten anført i pkt. 13, gælder mellem Brødrene A & O Johansen A/S (AO) og enhver kunde i forhold til alle køb, aftaler, tilbud, ordrer og leverancer, inklusive via AO’s e-handelssystem (nethandel, mobil eller tablethandel), medmindre andet er skriftligt aftalt og bekræftet af AO.

1.2 Salgs- og leveringsbetingelserne finder anvendelse uden ændringer, tilføjelser eller tillæg og går forud for kundens egne eventuelle forretningsbetingelser og kundens eventuelle forpligtelser over for og aftaler med tredjemand, der alle er AO uvedkommende og uden retsvirkning i forhold til AO. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser finder med de nødvendige sproglige tilpasninger tillige anvendelse ved AO’s udleje af maskiner, materiel eller værktøj i tillæg til AO’s til enhver tid gældende lejebetingelser. Pkt. 5.2, 5.3, 9 og 11 i nærværende salgs- og leveringsbetingelser finder dog ikke anvendelse på udlejning.

1.3 AO er til enhver tid berettiget til at ændre nærværende salgs- og leveringsbetingelser. Sådanne ændringer vil med angivelse af varsel/ikrafttrædelsesdato være tilgængelig på AO’s hjemmeside AO.dk.

1.4 Ved oprettelse som kunde hos AO accepterer kunden samtidig nærværende salgs- og leveringsbetingelser.

2 Tilbud

2.1 Tilbud (ordrebekræftelser) afgivet af AO er maksimalt gældende i 30 dage fra tidspunktet for tilbuddets afgivelse. Tilbud er bindende i gyldighedsperioden bortset fra som angivet under pkt. 2.2. og 3.3 nedenfor. Efter gyldighedsperiodens udløb bortfalder tilbuddet i sin helhed.

2.2 AO kan altid ændre eller tilbagekalde afgivne tilbud forud for kundens accept.

3 Pris og levering

3.1 Alle priser er angivet eksklusive moms, medmindre andet er anført af AO. I tillæg til priserne pålægges renter, jf. pkt. 6, samt omkostninger og gebyrer for transport mv. i henhold til omkostnings- og gebyrreglerne nedenfor, jf. pkt. 13.

3.2 Oplysninger i produktinformation eller prislister er alene vejledende. AO er alene bundet af priser og produktspecifikation, der udtrykkeligt fremgår af eller er henvist til i ordrebekræftelsen.

3.3 AO forbeholder sig til enhver tid og uanset pkt. 2.1, 2.2 og 3.2 retten til at hæve prisen, såfremt der inden levering pålægges AO nye eller forøgede omkostninger blandt andet som følge af ændringer i toldsatser, skatter, afgifter, valutakurser, råvarepriser, transportomkostninger eller dokumenterede prisstigninger fra leverandører. Prisen hæves tillige med forøgede omkostninger til opbevaring og håndtering som følge af kundens forhold, jf. pkt. 3.8.

3.4 Ved kundens manglende eller forsinkede betaling, er AO, uanset om købet fastholdes eller hæves, berettiget til at standse alle leverancer til kunden, indtil ethvert skyldigt beløb er betalt.

3.5 Leveringsstedet er kundens adresse, medmindre andet fremgår af ordrebekræftelsen.

3.6 Betaling med frigørende virkning kan kun ske til AO.

3.7 AO kan efter eget valg foretage delleverancer og delfaktureringer.

3.8 Undlader kunden, efter leveringstidspunktet er indtruffet, at afhente varer eller give ordre til forsendelse, er AO berettiget til at oplagre og forsikre ydelsen for kundens regning. Undlader kunden trods skriftlig opfordring at afhente varer, er AO – også i tilfælde, hvor varer er fremstillet specielt efter kundens anvisning eller specifikation – berettiget til at sælge disse bedst muligt for kundens regning.

4 Leveringstid

4.1 Levering anses for rettidig, uanset levering udskydes med op til 3 dage ud over det aftalte leveringstidspunkt. For levering af ikkelagerførte varer, der er specielt bestilt eller specialfremstillet (herefter samlet benævnt ”BESTILLINGS-/SKAFFEVARER”), anses levering for rettidig, uanset levering udskydes med mere end 3 dage, såfremt den udskudte levering skyldes eller er begrundet i AO’s leverandørers forhold. En sådan udskudt levering giver dermed ikke kunden ret til at udøve misligholdelsesbeføjelser.

4.2 Ved forsinkelse med levering, bortset fra BESTILLINGS-/SKAFFEVARER med mere end 3 dage efter det aftalte leveringstidspunkt, har kunden valget mellem at forlange det bestilte leveret eller at hæve aftalen, idet sådan forsinkelse anses for væsentlig, jf. dog pkt. 4.3. Ophævelse skal i så fald ske straks og foretages skriftligt. Ved forsinkelse med levering af BESTILLINGS-/SKAFFEVARER har kunden ikke ret til at hæve, så længe AO kan godtgøre, at levering faktisk vil finde sted.

4.3 Såfremt forsinkelse med levering skyldes nogen omstændighed, som i henhold til pkt. 8.1 udgør en ansvarsfrihedsgrund eller skyldes kundens handling eller undladelse, forlænges leveringstiden, i det omfang det pågældende omtalte forhold begrunder det eller i øvrigt, hvori det efter omstændighederne skønnes rimeligt. Leveringstiden forlænges, selvom årsagen til forsinkelsen indtræffer efter udløbet af den oprindeligt aftalte leveringsfrist.

4.4 I tilfælde af ophævelse i medfør af pkt. 4.2 er kunden maksimalt berettiget til at kræve allerede erlagt købesum retur fra AO. AO’s erstatningsansvar er således begrænset og maksimeret til et beløb svarende til den betalte købesum og omfatter hverken kompensation for kundens direkte tab eller indirekte tab, såsom tab af omsætning, meromkostninger til arbejdsløn, dagbøder til tredjemand mv. Bestemmelserne i pkt. 12 Produktansvar og Ansvarsbegrænsning finder tilsvarende anvendelse.

4.5 Såfremt kunden undlader at hæve aftalen, har kunden ikke ret til nogen erstatning i anledning af den forsinkede leverance.

4.6 Kunden kan bortset fra ovennævnte ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser eller erstatningskrav gældende mod AO som følge af forsinkelse.

5 Produktspecifikation og ejendomsret

5.1 Varer leveres i henhold til specifikation i AO’s tilbud eller ordrebekræftelse. Det er kundens forpligtelse at sikre, at specifikationen er i overensstemmelse med og opfylder kundens krav og ønsker til ordren.

5.2 AO forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen samt eventuelle yderligere omkostninger og renter er betalt af kunden.

5.3 Indtil ejendomsretten er overgået til kunden, skal produkterne forsikres af kunden og opbevares særskilt. Kunden forpligter sig til ikke uden AO’s samtykke at flytte, pantsætte, udleje, udlåne eller på anden måde disponere over det solgte, indtil ejendomsretten er overgået til kunden. Kunden må heller ikke foretage ændringer på det leverede.

6 Betalingsbetingelser og modregning

6.1 Betaling skal senest være AO i hænde på den på fakturaen angivne forfaldsdato. AO’s kontooplysninger fremgår af den fremsendte faktura.

6.2 Såfremt betaling sker efter forfaldsdatoen, beregner AO morarenter af det skyldige beløb med 2 % pr. påbegyndt måned. Tilskrevne renter og omkostninger tilskrives kundens konto og betales forud for anden gæld.

6.3 Kunden er ikke berettiget til at bringe AO’s krav på betaling af købesum til ophør ved modregning eller til at udøve tilbageholdsret, uanset om kundens krav hidrører fra forskellige ordrer eller fra andre retsforhold mellem parterne.

6.4 AO har ved kundens forsinkede betaling ret til at suspendere opfyldelsen af sine forpligtelser over for kunden vedrørende de relevante varer samt eventuelt andre retsforhold parterne imellem.

6.5 AO har ved kundens forsinkede betaling ret til at kræve ikke forfaldne krav indfriet straks i overensstemmelse med reglerne om anticiperet misligholdelse.

6.6 AO har ved kundens forsinkede betaling ret til at berigtige betaling ved at foretage modregning i eventuel kundebonus relateret til efterfølgende ordrer.

6.7 AO er ved kundens forsinkede betaling berettiget til at hæve aftalen vedrørende de relevante varer samt kræve erstatning for det af AO lidte tab.

7 Mangler og afhjælpningsret

7.1 Kunden er straks ved levering forpligtet til at foretage undersøgelse af varen. Reklamation skal ske skriftligt inden de i pkt. 7.2 og 7.3 nævnte frister. Manglende rettidig reklamation medfører, at kunden er afskåret fra senere at gøre indsigelser gældende.

7.2 Kundens reklamation over mangler af enhver art, herunder forringelse, manko eller beskadigelse af det leverede, skal ske straks ved godsets modtagelse.

7.3 Kundens reklamation over ikke-synbare mangler, der skyldes fejl i konstruktionen, materiale eller fremstilling skal ske senest 12 måneder regnet fra leveringsdagen.

7.4 For mangler, hvor kunden har reklameret rettidigt i henhold til pkt. 7.1- 7.3, forpligter AO sig til at afhjælpe sådanne mangler. AO er i tilfælde af foreliggende mangler berettiget til frit at vælge mellem reparation, omlevering eller kreditering af den oprindelige købesum for de leverede varer til opfyldelse af AO’s afhjælpningsforpligtelse. AO’s ansvar for mangler er således begrænset og maksimeret til den betalte købesum. AO er overfor køber under ingen omstændigheder ansvarlig for direkte eller indirekte tab af nogen art såsom driftstab, avancetab, tidstab, meromkostninger til arbejdsløn, dagbøder til tredjemand mv. For BESTILLINGS-/SKAFFEVARER er AO’s ansvar yderligere begrænset af AO’s leverandørers begrænsninger af ansvar over for AO. Der henvises tillige til den generelle ansvarsbegrænsning i pkt. 12, der finder tilsvarende anvendelse vedrørende mangelsansvar under dette pkt. 7.

7.5 Ved levering til ubemandede leveringsadresser og i tilfælde af reklamation efter modtagelsen er det formodningen, at eventuel synbar forringelse, manko eller beskadigelse er sket efter levering har fundet sted, hvorved AO er uden ansvar. Kunden har i sådanne tilfælde bevisbyrden for, at eventuel forringelse, manko eller beskadigelse er sket inden levering.

7.6 AO afgør om afhjælpning skal ske på det sted, hvor mangelfulde varer er installeret, eller hos AO. Såfremt afhjælpning sker hos AO, skal mangelfulde dele på forlangende indsendes til AO for kundens regning. Returnering efter afhjælpning sker i så fald for AO’s regning.

7.7 Hvis AO ikke foretager afhjælpning inden rimelig tid efter, at kunden har reklameret, har kunden ret til ved skriftlig meddelelse til AO at hæve aftalen for så vidt angår den mangelfulde del af den pågældende vare.

7.8 I tilfælde af ophævelse i medfør af pkt. 7.7 er kunden maksimalt berettiget til at kræve allerede erlagt købesum retur fra AO. AO’s ansvar for mangler er således begrænset og maksimeret til den betalte købesum og omfatter ikke kompensation for hverken kundens direkte tab eller indirekte tab af nogen art såsom driftstab, avancetab, tidstab, meromkostninger til arbejdsløn, dagbøder til tredjemand mv. Der henvises tillige til den generelle ansvarsbegrænsning i pkt. 12, der finder tilsvarende anvendelse vedrørende mangelsansvar under dette pkt. 7.

7.9 Kunden kan ikke ud over ovennævnte gøre andre beføjelser gældende mod AO som følge af mangler.

8 Force majeure

8.1 Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld: arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

8.2 Vedrørende anvendelse af AO’s hjemmeside AO.dk finder pkt. 10 generelt anvendelse. Som ikke udtømmende eksempler på force majeure begivenheder i relation til køb via AO.dk kan nævnes:

 • Nedbrud i og/eller svigtende adgang til IT-systemer eller ødelæggelse/beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er AO, der står for driften af systemerne.
 • Svigt i strømforsyning eller telekommunikation hos AO.
 • Lovindgreb.
 • Terror eller hærværk (herunder computervirus og/eller hacking).

9 Returret

9.1 AO påtager sig i henhold til nærværende salgs- og leveringsbetingelser at tage varer retur på følgende betingelser:

 • Varen skal være komplet og i salgbar stand.
 • Varen skal være i ubeskadiget og ikke anbrudt originalemballage.
 • Varen skal være specificeret og sorteret.
 • Varen skal være dokumenteret købt hos AO via følgeseddel og/eller faktura.
 • Varen må ikke være udgået af AO’s sortiment.
 • Varer som rør, kabler eller øvrige varer i afmålte længder eller specialmål tages ikke retur, lige som varegrupper som skifer, metalplader, tagrender og skrøbelige rør som ventilationsrør mv. heller ikke tages retur.
 • BESTILLINGS-/SKAFFEVARER kan alene returneres under forudsætning af, at AO’s leverandør accepterer, at varerne returneres til denne.
 • Såfremt varerne ikke opfylder forudsætningerne for returnering ovenfor, returneres eller bortskaffes varerne for kundens regning.
 • Er varerne ikke specificeret og sorteret og AO alligevel accepterer returneringen, pålægges et klargøringsgebyr pr. påbegyndte ½ arbejdstime herfor.

9.2 Herudover gælder der følgende betingelser for kundens returret:

 • Varer kan maksimalt returneres i op til 90 dage efter levering.
 • Der betales gebyrer i henhold til pkt. 13 for returnering af varer.
 • Hvor BESTILLINGS-/SKAFFEVARER kan returneres, jf. pkt. 9.1., udstedes først kreditnota, når AO’s leverandør har krediteret AO for købet.

9.3 Returretten finder alene anvendelse for salg af varer og gælder således ikke for udlejning af materiel med videre.

9.4 Returvarer kan indleveres i en af AO’s håndværkerbutikker i Danmark. Såfremt kunden ønsker, at AO skal afhente en returvare, skal dette forhåndsaftales med AO.

9.5 Standardemballage, såsom paller, rammer og trækasser, der er faktureret kunden, vil blive godskrevet kunden ved returnering, forudsat at sådan emballage er i ubeskadiget stand. Kreditering sker med fradrag af returgebyrer, jf. pkt. 13. Engangsemballage krediteres ikke.

9.6 Såfremt en vare accepteres som returvare, jf. pkt. 9.1 - 9.4, krediteres kunden et beløb på kundens konto hos AO. Det beløb, som Kunden krediteres (herefter benævnt ”RETURPRIS”), svarer til den laveste fakturere- de pris for den pågældende vare inden for de seneste 90 dage forud for returneringen. RETURPRIS, der krediteres kunden, kan kun modregnes i allerede foretagne eller fremtidige køb. Returtagne varer kan således aldrig medføre udbetaling af varens købspris eller andet beløb.

10 Immaterielle rettigheder og websider

10.1 Ved køb foretaget via AO.dk er websidernes indhold, herunder f.eks. tekst, grafik, billeder, logoer, ikoner, software og andet materiale (herefter benævnt ”MATERIALET”), der direkte eller indirekte er en del af websiderne, beskyttet i henhold til både dansk og international ophavsret, varemærkeret eller i henhold til anden lovgivning. MATERIALET tilhører AO. Sammenstillingen, herunder bl.a. indsamlingen, præsentationen, opstillingen og tilrettelæggelsen i øvrigt af MATERIALET, er undergivet og beskyttet ved dansk og international ophavsret og tilhører AO. Uautoriseret brug af MATERIALET kan være i strid med AO’s rettigheder, herunder blandt andet AO’s ophavs- og varemærkerettigheder. Kunden er ikke berettiget til at ændre på MATERIALET eller at sælge, udleje, udlåne, gengive, fremvise, offentligt fremføre, på anden måde helt eller delvist sprede MATERIALET i offentlig eller kommerciel sigte, eller i øvrigt benytte MATERIALET på en måde, der kun tilkommer MATERIALETs rettighedshaver(e). Uden skriftlig accept fra AO må ingen dele af MATERIALET uanset sammenhæng gengives eller i øvrigt benyttes på nogen anden webside eller i et netværk af computere. Dette gælder uanset om netværket er for en lukket kreds af brugere med begrænset adgang. AO.dk kan indeholde links til tredjeparters websider. AO bærer ikke ansvaret for de pågældende websider, og brugen af disse sker på kundens ansvar.

Spørgsmål vedr. AO.dk bedes rettet til AO’s support på 70 28 23 73 eller support@ao.dk.

10.2 De informationer, vejledninger eller andre ydelser, der er tilgængelige eller i øvrigt stillet til rådighed af AO på AO.dk, er alene af vejledende karakter og skal ikke opfattes som og udgør ikke teknisk rådgivning fra AO. AO er ikke erstatningsansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab ved udnyttelse af de ydelser, der stilles til rådighed på AO.dk. Der henvises tillige til pkt. 12 nedenfor.

11 Byggeleveranceklausul

11.1 Såfremt en leverance anvendes forskriftsmæssigt til byggeri i Danmark, hvor AB 92/ABT 93 finder anvendelse, gælder nærværende byggeleveranceklausul vedrørende reklamationsfrister dog med de eventuelle modifikationer, der følger af forældelseslovens frister:

”AO’s ansvar for mangler ved leverancer ophører 5 år efter afleveringen af det byggeri, hvori leverancen indgår. Ved leverancer til lager eller videresalg ophører ansvaret dog senest 6 år efter leveringen til kunden. Såfremt det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ved leverancer ikke eller kun med stor vanskelighed kan gennemføres mod AO’s køber eller mod efterfølgende købere, anerkendes det, at kravet tillige kan gøres gældende direkte mod AO. Også i sådanne tilfælde kan AO kun gøres ansvarlig for mangler i det omfang AO’s egen leverance er mangelfuld og endvidere kun i det omfang, det følger af AO’s eget kontraktforhold med køber, dog bortset fra mangelansvarsperioden, jf. ovenfor. AO anerkender dog i alle tilfælde at kunne sagsøges sammen med køberen eller efterfølgende købere i anledning af parternes indbyrdes forhold. Sagen behandles ved voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed. Der henvises til AB 92/ABT 93 § 10, stk. 4, jf. § 5, stk. 5.”

12 Produktansvar og ansvarsbegrænsning

12.1 Bortset fra de beføjelser, der fremgår af disse almindelige betingelser, har kunden ikke noget krav, og AO er under ingen omstændigheder ansvarlig for produktansvar eller på anden vis, ansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab eller andre økonomiske konsekvenstab, herunder driftstab, tidstab eller avancetab. AO’s ansvarsbegrænsning efter denne bestemmelse gælder tillige for enhver fejl eller forsømmelse ved AO’s eventuelle oplysninger, angivelser eller vejledning om holdbarhed, anvendelse eller lignende af et produkt.

12.2 Kunden opfordres til at søge teknisk rådgivning hos tredjemand i forbindelse med valg af produkter og disses funktioner, idet AO ikke påtager sig ansvar for sådan, medmindre parterne har indgået særskilt skriftlig aftale herom.

12.3 AO er ikke ansvarlig for skader på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens varer er i kundens besiddelse. AO er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af kunden, eller på produkter, hvori disse indgår. I andre tilfælde er AO kun ansvarlig som beskrevet ovenfor i pkt. 12.2 og nedenfor i pkt. 12.4 om personskade.

12.4 AO er alene ansvarlig for personskade, hvis skaden beviseligt skyldes AO’s fejl eller forsømmelse.

12.5 Såfremt AO måtte blive pålagt ansvar for mangler eller defekt ved varer (herunder efter reglerne om produktansvar) over for tredjemand, er kunden forpligtet til at holde AO skadesløs.

12.6 For BESTILLINGS-/SKAFFEVARER er AO kun ansvarlig for fejl og mangler i det omfang leverandøren er ansvarlig.

13 Omkostnings- og gebyrpolitik

13.1 Leveringsomkostninger.

13.2 Afhentning af ordre bortset fra BESTILLINGS-/SKAFFEVARER i en AObutik sker uden leveringsomkostning.

13.3 Ved levering til kunden, jf. pkt. 3.5, af ordre på nettobeløb under kr. 1.750,- opkræves en leveringsomkostning, jf. nedenstående.

 • Strakslevering kr. 199,-
 • Postlevering kr. 19,-
 • Dagslevering kr. 149,-
 • Natlevering kr. 199,-
 • Kranbillevering kr. 799,-
 • Returafhentning kr. 199,-

13.4 Uanset ordrestørrelse opkræves følgende omkostninger i nedenstående tilfælde:

 • Ved alle leveringer og returafhentninger pålægges energiomkostning på kr. 39,- pr. levering.
 • Ved alle leveringer af zinkplader pålægges en fast fragtomkostning på kr. 800,- pr. levering.
 • Ved alle leveringer af byggepladshegn pålægges en fast fragtomkostning på kr. 800,- pr. levering.
 • Ved transport af farligt gods opkræves en omkostning til dækning af ekstern transportørs omkostninger til håndtering af transporten af farligt gods.

13.5 Bestilling af ikke-lagerførte varer og BESTILLINGS-/SKAFFEVARER medfører opkrævning af omkostning på minimum kr. 95,- pr. ordre pr. leverandør med tillæg af eventuelle omkostninger eller gebyrer fra AO’s leverandør. Ved gebyrer eller andre omkostninger opkrævet af AO’s leverandør på over kr. 95,-  viderefaktureres den fulde omkostning fra leverandøren.

13.6 Ved levering i udlandet betaler kunden samtlige fragtomkostninger.

13.7 Rykkergebyr

13.8 Gebyr for accept og håndtering af returnering af varer og emballage beregnes generelt som 20 % af RETURPRISEN, dog minimum kr. 100,- jf. pkt. 9.5. Gebyr for klargøring af returnering er kr. 140,- pr. påbegyndte ½ arbejdstime.

13.9 BESTILLINGS-/SKAFFEVARER tillægges derudover et eventuelt returgebyr fra leverandøren. BESTILLINGS-/SKAFFEVARER kan alene returneres under forudsætning af, at AO’s leverandør accepterer, at varerne returneres til denne. Der udstedes først kreditnota, når AO’s leverandør har krediteret AO for købet.

13.10 Varer, bortset fra BESTILLINGS-/SKAFFEVARER jf. pkt 4.1., som afleveres retur i en af AO’s håndværkerbutikker senest otte arbejdsdage efter levering/afhentning, vil ikke blive omfattet af returgebyr.

13.11 Ved AO’s afhentning af returvarer og/eller returemballage hos kunden eller tredjemand opkræves et afhentningsgebyr på kr. 199,- i tillæg til et eventuelt returgebyr, jf. pkt. 13.7.

13.12 Opfylder returvarerne ikke returreglerne i pkt. 9.1 og ønsker kunden dem retur, pålægges et fragtgebyr på 199,- kr.

13.13 Faktureringsgebyr

Ved udskrivning, fremsendelse eller genudskrivning af faktura pålægges gebyr på kr. 39,- pr. faktura.

13.14 Vagtgebyr

Ved udlevering af varer uden for normal åbningstid pålægges et vagtgebyr på kr. 1.600,-.

14 Registrering og behandling af persondata

14.1 AO behandler personoplysninger i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatapolitik i AO, der kan findes på: https://ao.dk/privacy. Her kan bl.a. læses mere om formålene med behandlingen, hvilke oplysninger AO behandler og med hvilken hjemmel.

14.2 Persondatapolitikken skal ses som en del af det aftalegrundlag, der er mellem AO og kunden. Hvis AO behandler personoplysninger, ud over hvad der er nødvendigt for at opfylde service relateret til salg og levering, beder AO om samtykke, jf. persondatapolitikken.

14.3 AO anvender TV-overvågning i alle håndværkerbutikker, på lagerarealer samt i områder, hvor der sker varemodtagelse og vareudlevering. Optagelserne anvendes alene som dokumentation ved mistanke om tyveri, hærværk, ulykker og fejlleverancer mv. og gemmes i 30 dage, hvorefter de slettes.

15 Lovvalg og værneting

15.1 Enhver uoverensstemmelse mellem parterne skal afgøres i henhold til dansk ret og efter nærværende salgs- og leveringsbetingelser.

15.2 Alle tvister, jf. dog pkt. 11, der ikke kan løses i mindelighed, afgøres med Københavns Byret som valgt værneting og med forbehold for henvisning til en anden kompetent domstol efter retsplejelovens regler.

Opret en AO profil

For at kunne logge ind på AO.dk og i vores App beder vi dig om at oprette en profil. Du vil blive oprettet som administrator af kontoen og kan efterfølgende oprette yderligere AO profil til dine kollegaer og ansatte.

Din konto er nu oprettet